T-Time: Ki Sisa 2-21-19 Mirror, Mirror of Redemption